مقالات کلینیک آلرژی تهران

مقالات کلینیک آلرژی تهران
بررسي دگرگونيهاي ايمني در بيماران مبتلا به آلرژي – مجله نظام پزشکي – سال 6 شماره 5 سال 1356.  دکتر کیمیائی
بررسي دگرگونيهاي ايمني در بيماران مبتلا به آلرژي – مجله نظام پزشکي – سال 6 شماره 5 سال 1356. دکتر کیمیائی
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
بررسي درماني کرومولين سديم در آلرژي بيني – مجله نظام پزشکي – سال 5 شماره 2 سال 1355 .   دکتر کیمیائی و همکاران
بررسي درماني کرومولين سديم در آلرژي بيني – مجله نظام پزشکي – سال 5 شماره 2 سال 1355 . دکتر کیمیائی و همکاران
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
علتهاي آلرژيهاي فصلي در ايران بر اساس بررسي باليني 906 بيمار – مجله نظام پزشکي – سال 4 شماره 5 سال 1356.   دکتر کیمیائی و همکاران
علتهاي آلرژيهاي فصلي در ايران بر اساس بررسي باليني 906 بيمار – مجله نظام پزشکي – سال 4 شماره 5 سال 1356. دکتر کیمیائی و همکاران
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
بررسي عوامل آلرژيهاي پوستي در کودکان ( 98 مورد ) مجله نظام پزشکي – سال 3 – شماره 6 سال 1352.   دکتر کیمیائی و همکاران
بررسي عوامل آلرژيهاي پوستي در کودکان ( 98 مورد ) مجله نظام پزشکي – سال 3 – شماره 6 سال 1352. دکتر کیمیائی و همکاران
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
بيماريهاي آلرژي و آبستني – مجله نظام پزشکي – سال 3 شماره 5 سال 1352 .  دکتر کیمیائی
بيماريهاي آلرژي و آبستني – مجله نظام پزشکي – سال 3 شماره 5 سال 1352 . دکتر کیمیائی
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
مقاله بررسي 219 مورد آلرژي تنفسي در کودکان – مجله نظام پزشکي – سال سوم شماره 6 سال 1352 .   دکتر کیمیائی و همکاران
مقاله بررسي 219 مورد آلرژي تنفسي در کودکان – مجله نظام پزشکي – سال سوم شماره 6 سال 1352 . دکتر کیمیائی و همکاران
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27