مقالات کلینیک آلرژی تهران

مقالات کلینیک آلرژی تهران
مقاله مربوط به پولنهاي ايران درج شده در کتاب Allergy In The World Editor  Alexander Roth Editor: The University Press Of Hawaii, 1978 , Page 85.  دکتر کیمیائی
مقاله مربوط به پولنهاي ايران درج شده در کتاب Allergy In The World Editor Alexander Roth Editor: The University Press Of Hawaii, 1978 , Page 85. دکتر کیمیائی
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
Pollinosis In Iran, Annals Of Allergy. Vol 28. January 1970. Page 28.     دکتر کیمیائی
Pollinosis In Iran, Annals Of Allergy. Vol 28. January 1970. Page 28. دکتر کیمیائی
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/26
اتيولوژي و شيوع بيماريهاي آلرژيک در ايران– ارائه شده در سومين کنگره بيماريهاي کودکان در مشهد که در مجله دانشکده پزشکي مشهد سال 12- شماره 4 مهرماه 1348 درج شده است.   دکتر کیمیائی
اتيولوژي و شيوع بيماريهاي آلرژيک در ايران– ارائه شده در سومين کنگره بيماريهاي کودکان در مشهد که در مجله دانشکده پزشکي مشهد سال 12- شماره 4 مهرماه 1348 درج شده است. دکتر کیمیائی
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/26
مطالعه و بررسي در مورد علل پولينوز در ايران - مجله دانشکده پزشکي تهران – سال 16 شماره 6 ديماه 1347-    دکتر کیمیائی
مطالعه و بررسي در مورد علل پولينوز در ايران - مجله دانشکده پزشکي تهران – سال 16 شماره 6 ديماه 1347- دکتر کیمیائی
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/26