مقالات کلینیک آلرژی تهران

مقالات کلینیک آلرژی تهران
گزارشي از ميزان IgE سرم خون در بيماران آلرژيک ارائه شده در هشتمين کنگره پزشکي جغرافيائي و سومين کنگره ايمونولوژي و آلرژي از تاريخ 20-17 ارديبهشت 1374 در شهر شيراز برگزار شد-درج شده در مجموعه مقالات کنگره .   دکتر کیمیائی
گزارشي از ميزان IgE سرم خون در بيماران آلرژيک ارائه شده در هشتمين کنگره پزشکي جغرافيائي و سومين کنگره ايمونولوژي و آلرژي از تاريخ 20-17 ارديبهشت 1374 در شهر شيراز برگزار شد-درج شده در مجموعه مقالات کنگره . دکتر کیمیائی
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
نقش هيره ( Mites ) در آلرژيهاي تنفسي کودکان در ايران – ارائه شده در کنگره سالانه پزشکان کودکان ايران – آبان ماه 1372 درج شده در مجموعه مقالات از انتشارات انجمن پزشکان کودکان ايران سال 1372.   دکتر کیمیائی و همکاران
نقش هيره ( Mites ) در آلرژيهاي تنفسي کودکان در ايران – ارائه شده در کنگره سالانه پزشکان کودکان ايران – آبان ماه 1372 درج شده در مجموعه مقالات از انتشارات انجمن پزشکان کودکان ايران سال 1372. دکتر کیمیائی و همکاران
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
مروري بر آلرژيهاي دستگاه تنفسي در کودکان و بررسي 151 مورد ارائه شده در کنگره بيماريهاي تنفسي و بازآموزي اطفال – آذرماه 1371 – دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در ج شده در کتاب بيماريهاي تنفسي کودکان به کوشش دکتر محمدحسين سلطان زاده از انتشارات نشر جهاد 1371.   دکتر کیمیائی
مروري بر آلرژيهاي دستگاه تنفسي در کودکان و بررسي 151 مورد ارائه شده در کنگره بيماريهاي تنفسي و بازآموزي اطفال – آذرماه 1371 – دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در ج شده در کتاب بيماريهاي تنفسي کودکان به کوشش دکتر محمدحسين سلطان زاده از انتشارات نشر جهاد 1371. دکتر کیمیائی
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
نگاهي به کهير مزمن و عود کننده در کودکان -ارائه شده در کنگره سالانه پزشکان کودکان ايران ( تازه هاي طب کودکان ) آبان ماه 1371 – درج شده در مجموعه مقالات از انتشارات انجمن پزشکان ايران سال 1371 .   دکتر کیمیائی و همکاران
نگاهي به کهير مزمن و عود کننده در کودکان -ارائه شده در کنگره سالانه پزشکان کودکان ايران ( تازه هاي طب کودکان ) آبان ماه 1371 – درج شده در مجموعه مقالات از انتشارات انجمن پزشکان ايران سال 1371 . دکتر کیمیائی و همکاران
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
Patients  مقاله ارائه شده در چهارمين کنگره جهاني آلرژي و ايمونولوژي در کيوتو ژاپن – اکتبر 1991 درج شده در مجموعه مقالات کنگره از انتشارات Hogrofe Huber Publishers , 1991.   دکتر کیمیائی
Patients مقاله ارائه شده در چهارمين کنگره جهاني آلرژي و ايمونولوژي در کيوتو ژاپن – اکتبر 1991 درج شده در مجموعه مقالات کنگره از انتشارات Hogrofe Huber Publishers , 1991. دکتر کیمیائی
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
پيشگيري و درمان آلرژي به پني سيلين، ارائه شده در سمينار آلرژي پني سيلين که به همت آقاي دکتر سيادتي در مهرماه 1367 تشکيل شد و متن آن در تک نگار شماره 98 شرکت داروپخش درج شده است.  دکتر کیمیائی
پيشگيري و درمان آلرژي به پني سيلين، ارائه شده در سمينار آلرژي پني سيلين که به همت آقاي دکتر سيادتي در مهرماه 1367 تشکيل شد و متن آن در تک نگار شماره 98 شرکت داروپخش درج شده است. دکتر کیمیائی
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27