گزارشي از شيوع حساسيت به سم ...

مقالات کلینیک آلرژی تهران
گزارشي از شيوع حساسيت به سم زنبور در ايران ارائه شده در چهارمين کنگره بين المللي ايمونولوژي و آلرژي ايران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 23 لغايت 25 ارديبهشت 1377 درج شده در مجموعه مقالات کنگره .   دکتر کیمیائی

گزارشي از شيوع حساسيت به سم زنبور در ايران ارائه شده در چهارمين کنگره بين المللي ايمونولوژي و آلرژي ايران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 23 لغايت 25 ارديبهشت 1377 درج شده در مجموعه مقالات کنگره . دکتر کیمیائی