تعطیلات نوروزی

اخبار کلینیک آلرژی تهران
تعطیلات نوروزی
تعطیلات نوروزی

کلینیک آلرژی تهران در سال جدید از تاریخ 1398/01/05 لغایت 1398/01/08 دایر بوده و شروع کار مجدد از تاریخ 1398/01/17 میباشد.